DWSRA Rijnmond, verbetering samenwerking regie en arbeidsmarkt regio Rijnmond
De arbeidsmarkt in Rijnmond staat voor verschillende sociale, economische en duurzame uitdagingen. Voor een deel zijn deze uitdagingen niet uniek en hebben alles te maken met de algemene economische ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Maar Rijnmond kent ook zijn eigen, specifieke regionale knelpunten: de complexe structuur van de regio, de veelheid aan verschillende groot- en kleinschalige, (inter)nationale economische activiteiten, de grote diversiteit aan bedrijven en instellingen en de noodzaak van een transitie om de regio ook in de toekomst competitief te laten zijn.

Daarnaast heeft de regio een relatief hoge (jeugd)werkloosheid en een relatief laagopgeleide beroepsbevolking, terwijl voor het bereiken van de economische (transitie)doelstellingen juist behoefte is aan meer vakmensen op mbo- en hbo-niveau.

Vanuit de opvatting dat de regionale arbeidsmarkt nu behoefte heeft aan een integrale visie en aanpak, heeft een groot aantal instellingen en organisaties in Rijnmond daarom het initiatief genomen om een project te ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van de samenwerking op regionaal en op (inter)sectoraal niveau en de onderlinge samenhang daartussen. Met vooral het doel om te komen tot een regionaal Arbeidsmarktdashboard.
Eenduidige arbeidsmarktinformatie is van groot belang voor de regio. De lokale overheid, onderwijsinstellingen en (MKB) bedrijven hebben eenduidig aangegeven hier op korte termijn gebruik van te willen maken.

Sectorplan
Het Regionaal Werkbedrijf vormt door zijn brede samenstelling de basis voor een betere onderlinge samenwerking tussen verschillende instellingen en ontsluiting van arbeidsmarktinformatie. De regio Rijnmond staat hierin centraal. Vanuit deze invalshoek hebben de volgende instellingen en organisaties het initiatief genomen om te komen tot dit intersectorale plan. Hiertoe behoren: gemeente Rotterdam (centrumgemeente), AWVN, MKB Rotterdam, VNO-NCW, FNV, UWV, het Havenbedrijf Rotterdam en Zadkine College.

De drie fasen zijn:
1. Het verzamelen en bundelen van beschikbare arbeidsmarktinformatie en – onderzoek, het verrichten van noodzakelijk aanvullend arbeidsmarktonderzoek en het verspreiden van de resultaten daarvan. Het (door)ontwikkelen van een regionaal Arbeidsmarktdashboard.
2. Het opstellen van regionaal (sectoraal) arbeidsmarktbeleid in samenwerking met de genoemde partners en gemeenten.
3. Het uitwerken en testen van de voorstellen voor het gezamenlijk arbeidsmarktbeleid in een drietal intersectorale pilots in (Groot) Rijnmond, voorvloeiende uit punt 1 en 2.

Inmiddels is fase 1 grotendeels afgesloten. Op basis van de uitkomsten ligt het concept klaar voor de ontwikkelen van een regionaal Arbeidsmarktdashboard. Tijdens fase 1, hebben verschillende organisaties aangegeven het belang in te zien van de energie transitie, het belang van het MKB bedrijf voor de haven en de veranderingen in de voedselverwerkende industrie voor de regio Rijnmond. Op basis van deze inzichten is gestart met de uitvoering van de pilots, Wind Energie, MKB gelieerd aan de Haven en Food.

De partners hebben een aanzienlijke hoeveelheid bestaande onderzoeken beoordeeld volgens een vastgesteld onderzoekskader. Aansluitend (december 2017 – mei 2018) zijn er verschillende workshops geweest met bedrijven, werknemers, studenten, onderwijs en overheid om het huidige beleidsbeeld te staven en te benoemen wat de behoefte aan arbeidsmarktinformatie is.

Pilots
Uit al deze inzichten heeft men besloten de drie hiervoor benoemde pilots uit te werken op de thema’s: Windenergie, MKB gelieerd aan de Haven, en Food. Ieder thema besteedt extra aandacht aan de doelgroepen Jongeren en Ouderen.

Windenergie
Een (inter)sectorale ontwikkeling duurzame energie. Er is geen eenduidige aanpak en afstemming binnen de regio Rijnmond. Bestaande systemen en structuren overlappen elkaar en hierdoor overlappen bijvoorbeeld ook de sectoraal georganiseerde O&O-fondsen. Er is geen helder beeld van de huidige populatie werknemers en openstaande vacatures, laat staan een beeld van de toekomstige vraag en benodigde skills. Die skills zijn er wellicht nu niet of zijn nog niets eens ontwikkeld.

MKB gelieerd aan de Haven
De kwaliteit en weerbaarheid van de huidige en toekomstige beroepsbevolking is een cruciale factor voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de haven en regio. Er is ons dus veel aan gelegen om de Rotterdamse arbeidsmarkt in topconditie te houden. Maar juist de dienstverlenende MKB-bedrijven buiten het HIC profiteren hier in mindere mate van mee. Terwijl deze groep bedrijven veelal met dezelfde problematiek op het gebied van arbeid kampt als bedrijven in het HIC.

Food, de uitdaging van de verwerkende industrie
De probleemstelling ligt op een nog te hoog abstract en bestuurlijk niveau. Er is geen stappenplan om bijvoorbeeld de (inter)sectorale ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar actuele toepassingen, behoefte aan resources of innovatie. De bestaande systemen en structuren overlappen ook hier elkaar en crossovers zijn niet in kaart gebracht. Er is geen helder beeld van de huidige populatie werknemers en openstaande vacatures. Door alle trends en ontwikkelingen zal er een andere vraag naar skills ontstaan. Ook hier ontbreekt het aan een beeld van huidige gevraagde en toekomstige skills.

Arbeidsmarktdashboard
De pilots zijn gestart in september 2018 en worden in maart 2019 afgesloten. Onderdeel van de pilots zijn o.a. verdiepende interviews, verdiepende thema sessies en workshops. Een Dashboard Design Sprint staat gepland voor begin januari en vormt de basis voor het uiteindelijk te realiseren Dashboard medio april/mei 2019.