Lobby – commissies

“MKB Rotterdam Rijnmond zet zich actief in voor een kansrijk ondernemersklimaat in de regio”

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ondernemers gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is en die dagelijks door MKB Rotterdam Rijnmond wordt onderschreven: bijdragen aan een kansrijk ondernemersklimaat. Ondernemers bepalen onze koers, wij zijn de stem van meer dan 800 leden en (netwerk)partners. Samen hebben we een bereik van ruim 15.000 ondernemers in onze regio.

Dit doen wij door middel van lobby en belangenbehartiging bij en met de landelijke, regionale en lokale overheid:

 • Belemmeringen waarmee ondernemers te maken hebben proactief op de agenda te zetten bij de beleidsbepalers en met hen meedenken over oplossingsrichtingen;
 • Kansen voor ondernemers, waarbij de overheid een rol kan spelen, proactief op de agenda te zetten bij beleidsbepalers en gezamenlijk optrekken in de uitvoering;
 • Bij de ontwikkeling van nieuw beleid door de beleidsbepalers kritisch mee te kijken naar de gevolgen hiervan voor onder- nemers en hierop positieve invloed uitoefenen (b.v. de MKB Toets).

MKB Rotterdam Rijnmond zit aan tafel als onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmobiliteit, retail, innovatie, milieubeleid, duurzaamheid, veiligheid, cybercrime, financiering en internationalisering. Wij komen op voor jouw belangen!

Daarnaast richt MKB Rotterdam Rijnmond zich op de volgende vijf speerpunten:

 • Werkgelegenheid (o.a. ter voorkoming van de quotumregeling en aanpak mismatch op de arbeidsmarkt);
 • Vermindering regeldruk;
 • Opdrachten van de gemeente meer openstellen voor MKB (aanbestedingen);
 • Stimuleren van de lokale economische ontwikkeling/metropoolgebied;
 • Scholing, opleidingen en stageplaatsen.

COMMISSIES

Door MKB Rotterdam Rijnmond zijn diverse commissies opgericht die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van bovenstaande doelstellingen en te herleiden zijn naar één van de vijf speerpunten.

In elke commissie is tevens een ambtenaar vanuit de gemeente Rotterdam vertegenwoordigd. Bekijk onze commissies: 

We zetten ons hard inBekijk onze commissies

Onderwijs & Arbeidsmarkt

BekijkOnderwijs & Arbeidsmarkt

Financiën & Economie

BekijkFinanciën & Economie

Jong MKB

BekijkJong MKB

Aanbestedingen & Inkoop

BekijkAanbestedingen & Inkoop

Public Partners

BekijkPublic Partners

PROJECTEN

MKB Rotterdam Rijnmond werkt ook heel specifiek aan diverse projecten. Hiervoor is veelal een projectmanager aangesteld. Een aantal projecten die momenteel lopen zijn:

MKB WERKOFFENSIEF

MKB Werkoffensief is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, overheid en onderwijs. MKB Rotterdam-Rijnmond zet zich samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard actief in om ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Door job-coaching en functiegerichte scholing een fundamenteel onderdeel te laten zijn van het proces, wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot. Heb je een vacature of wil je meer weten over het MKB Werkoffensief? Kijk dan eens op www.mkbwerkoffensief.nl

 

RIJNMONDINZICHT.NL

RijnmondInZicht.nl is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. RijnmondInZicht.nl is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de AWVN, FNV, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, UWV, VNONCW, Zadkine College en het Ministerie van SZW. De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat transparante informatie over de arbeidsmarkt essentieel is voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. RijnmondInZicht.nl geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen de regio Rijnmond.

 

VEILIGHEID

Inzichtelijk maken met welke veiligheidsproblemen ondernemers te maken hebben en inventariseren welke maatregelen nodig zijn om problemen aan te pakken. Dit betreft aan de ene kant fysieke ondernemers in winkelgebieden en op bedrijfsterreinen, maar ook cybercrime behoord tot dit dossier. MKB neemt o.a. zitting in het gemeentelijke projectteam Programma Veilig ondernemen 2.0., organiseert vele cybercrime events en deelt jaarlijks mede de Veiligheidspluimen uit.

 

DUURZAAMHEID & INNOVATIE

De circulaire economie geeft uitdagingen én kansen! Samen met partners als de Rabobank, Gemeente Rotterdam en Blue City helpt MKB Rotterdam Rijnmond ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te (her) ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. Hiervoor worden per branch o.a. workshops, webinars en cursussen georganiseerd.

 

TASKFORCE RETAIL

MKB Rotterdam neemt deel aan de Taskforce Retail Rotterdam. Juist in de retail kunnen veranderingen die individuele partijen doorvoeren niet los van elkaar gezien worden. Stakeholders in een winkelgebied bepalen de kwaliteit gezamenlijk. Samenwerken is noodzakelijker dan ooit. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente werken aan noodzakelijke veranderingen voor toekomstbestendige en aantrekkelijke winkelgebieden en vitale wijken in de Taskforce Retail Rotterdam. Hierdoor versterken we de cruciale verbinding tussen de stakeholders in winkelgebieden en wisselen we kennis uit.

 

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Begin 2020 ondertekende MKB Rotterdam Rijnmond met diverse lokale partijen een samenwerkingsovereenkomst, waarmee wij ons committeerde aan de gezamenlijke missie en ambitie om de internationale positie van het Rijnmond gebied te versterken. De ondertekening betekende de start van concrete acties voor een beter internationaal zakenleven. Zo is een gratis inloopspreekuur opgezet voor het regionale MKB en kunnen bedrijven vrijblijvend gesprekken aangaan met exportcoaches om zich te oriënteren in de internationale zakenwereld. Ook worden andere activiteiten, waaronder voorlichtingsbijeenkomsten en handelsmissies, verder ontwikkeld. MKB Rotterdam Rijnmond heeft het thema internationaal zakendoen reeds geruime tijd op de agenda staan. Zo worden er zowel landelijk als lokaal diverse handelsmissies georganiseerd.

 

DE ROTTERDAMSE ZAKENVROUW

De Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar Awards stimuleren, inspireren, verbinden en geven van bekendheid aan vrouwelijk ondernemer- en leiderschap, als voorbeeld voor andere vrouwen met ambitie. Door de ondersteuning van de Stichting Rotterdamse Zakenvrouw willen wij niet alleen de Rotterdamse powervrouwen in het zonnetje zetten, maar ook andere vrouwen stimuleren zichzelf te ontwikkelen.

 

MVO

Als Stichting vinden wij het belangrijk om verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij. Dat zit in ons DNA en doen wij dagelijks door in activiteiten en processen rekening te houden met  onderwerpen als arbeid, klimaat, circulariteit e.d. maar ook op persoonlijk niveau.

Daarnaast steunt MKB Rotterdam Rijnmond o.a. de volgende partijen:

 • MKB is partner van de Daniel den Hoed Kliniek en organiseert hiervoor jaarlijks o.a. diverse fundraisingacties
 • Ondersteuning Ronald Mc Donald huis Rotterdam
 • Ondersteund de Hart Loop Challenge voor Linda Foundation (voor arme gezinnen in Rotterdam).
 • Organisatie jaarlijkse ‘Dag van de ondernemer’ in de regio, waarbij sociaal maatschappelijke initiatieven in het zonnetje worden gezet.
 • MKB ondersteund de Dirk Kuyt Foundation
 • MKB ondersteund Diergaarde Blijdorp
 • MKB is ambassadeur van ‘taal raakt ons allemaal’ met als doel de bestrijding van laaggeletterdheid en betere taalbeheersing.
 • Partner van het kunstproject ‘Kunst van en voor elkaar’ bij zorginstelling Laurens
 • MKB ondersteund de Stichting Anders
 • MKB ondersteund de Roparun

 

DIVERSE ROLLEN MKB ROTTERDAM RIJNMOND

 • Deelname Leerwerkakoord
 • Plaats in het bestuur Werkbedrijf regio Rijnmond
 • Bestuurslid Platform tegen arbeidsdiscriminatie
 • Medeondertekenaar Charter diversiteit
 • MKB is partner van Facta non Verba, een platform van grote Rotterdamse bedrijven om overtallig personeel te wisselen (werk naar werk)
 • Raad van Advies Albeda College, Inbreng vanuit het bedrijfsleven t.a.v. onderwijsprogramma’s, etc.
 • Lid Albeda adviescommissie college Economie & Ondernemen
 • Jaarlijkse organisatie van de verkiezing Leerwerkbedrijf van het jaar met als doel o.a. het vergroten van het aantal stageplaatsen
 • Jaarlijkse organisatie van de verkiezing Meest ondernemende student van het jaar met als doel ondernemers in de dop te stimuleren door te gaan
 • MKB Rotterdam-Rijnmond is afgevaardigd in vele gremia vwb onderwijs en opleidingen wo SBB, Leerwerkloket etc.
 • Ambassadeur van R10, waarmee wij dmv overleggen, informatieverstrekking en het organiseren van diverse evenementen tal van zaken ter verbetering van de mobiliteit aanpakken (denk aan filebestrijding, afsluiting Maastunnel, etc.)
 • Ondersteuning middels zitting aan diverse ‘tafels’ Rotterdams Klimaatakkoord
 • Officieel partner van platform informatieplicht energiebesparing
 • Officieel partner van platform informatieverstrekking Eherkenning
 • Adviseren en organiserende rol voor de Economic Board Voorne Putten
 • Organisatie en promotie verkiezing Meest MKB vriendelijke gemeente
 • Ondersteunen van diverse andere Rotterdamse initiatieven dmv communicatie en informatie w.o. de Rotterdamse Ondernemersprijs, Rotterdamse Ondernemersontbijt, Erasmus Centre voor entrepreneurship en vele, vele andere

 

Maak een afspraak met MKB Rotterdam

Twijfelt u nog over een lidmaatschap? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. We kunnen dan alles samen met u doornemen. Klik hier voor onze informatieflyer.

 

 

Co-partner worden?

MKB Rotterdam biedt veel mogelijkheden om uw bedrijf nog beter te profileren. Met een partnerschap krijgt u hiervoor veel extra tools in handen. Elk partnerschap is een maatwerkpropositie die wij graag samen met u ontwikkelen. Wij maken graag een persoonlijke afspraak om de mogelijkheden voor een partnerschap met u te bespreken.

Ben jij klaar om te netwerken?