Algemene voorwaarden MKB-Rotterdam

 1. Lidmaatschap
  1. Aansluiting bij MKB-Rotterdam (hierna: het Lidmaatschap) is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar.
  2. Voor het Lidmaatschap komen ondernemers, ondernemende instellingen en ondernemende personen in aanmerking (hierna: het Lid of de Leden).

 

 1. Contributie
  1. MKB-Rotterdam is een onafhankelijk stichting, gelieerd aan De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en is niet gerelateerd aan een (semi) overheidsinstelling. De kosten van MKB-Rotterdam worden gefinancierd vanuit de contributies van aangesloten partijen en vanuit eventuele additionele sponsorgelden.
  2. Leden ontvangen jaarlijks een factuur in Euro’s vrij van B.T.W. van MKB-Rotterdam. Betaling van het Lidmaatschap dient plaats te vinden via automatische incasso of binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Kwartaalbetaling is mogelijk.
  3. Bij opzegging gedurende een kalenderjaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van betaalde contributie plaats.
 2. Evenementen
  1. De evenementen die door, namens of in samenwerking met MKB-Rotterdam worden georganiseerd zijn toegankelijk middels aanmelding op de website of op uitnodiging.
  2. MKB-Rotterdam kan te allen tijde deelname zonder opgave van redenen weigeren, ook nadat de deelname is bevestigd.
  3. Aan deelname van evenementen kunnen kosten verbonden zijn en behoudens uitzonderingen zijn consumpties voor rekening van de deelnemers en dienen zij zich te houden aan de bijzondere instructies die door MKB-Rotterdam worden gegeven.
  4. Een lid is verplicht zich te onderwerpen aan de toepasselijke (huis-)regels van MKB-Nederland, de organisator en/of gastheer van het evenement.
  5. MKB-Rotterdam behoudt zich het recht voor om een evenement te allen tijden te annuleren, te onderbreken of te staken, zonder gehoudenheid onkosten of schade te vergoeden.
  6. MKB-Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van MKB-Rotterdam.
  7. Een Lid dient zich te onthouden van ongewenst of agressief gedrag tijdens evenementen of andere gedragingen of uitlatingen waardoor de belangen van MKB-Rotterdam, haar leden, partners of andere relaties kunnen worden geschaad.
 3. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
  1. U stemt ermee in dat MKB-Rotterdam de gegevens die u aan MKB-Rotterdam verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en de evenementen waarvoor u zich aanmeldt, bewaart en deelt met de partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de evenementen waarvoor men zich via MKB-Rotterdam kunt aanmelden.
  2. MKB-Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.
  3. MKB-Rotterdam is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
  4. MKB-Rotterdam is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via MKB-Rotterdam zijn aangeboden door derden.
  5. MKB-Rotterdam is, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken of andere nadeel dat tijdens of als gevolg van een evenement ontstaat.
 4. Opzegging en beëindiging
  1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Lidmaatschap kan alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  2. Een Lidmaatschapsjaar gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Daarnaast kan het Lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, (met onmiddellijke ingang) worden beëindigd door het bestuur van MKB-Rotterdam in de navolgende gevallen:
   1. Een Lid komt de regels die in gevolge het Lidmaatschap gelden niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
   2. Indien een Lid ondanks aanmaning in gebreke blijft de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
 • Bij faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van het Lid.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.